Financa

Financa (projektet)

 • Gjatë vitit 1993, ACA është financuar nga U.K.
 • Për organizimin e studimit mbi: “Njohjen e Ligjeve”
 • Në vitet 1993-1994 ACA përsëri u financua nga U.K me shumën prej për paisjet e zyrës.
 • Në vitet 1994-1995 ACA financohet nga WEST.M.D. Partner-Ship, Tacis –Demokraci,.
 • Në vitet 1996-1998, ACA financohet nga Partner-Ship, Tacis-Demokraci, Now-How Fond, USAJDI(ORT)
 • Në vitet 1999-2000, ACA u financua nga Now-How-Fond dhe D.F.I.D
 • Në vitet 2001-2002, ACA u financua nga SNV
 • Në vitet 2003-2004, ACA u financua nga SNV për edukimin qytetar për të paguar taksat
 • Në vitin 2005 -2006, ACA ka marre projektin nga Ambasada Angleze-Ausraliane per ricilkimin e plastifikimin.
 • Ne vitin 2006, është financuar nga B.E,.
 • Në vitin 2006, Gtz-ja ka financuar projektin (ka paguar dy punonjës për 6 muaj dhe ka rikonstruktuar zyrën e këshillimit, menaxhuar nga vetë ajo).
 • Cards/1,Cards/2,Cards/3,Cards/4,Cards/5,Cards/6, kanë financuar, ne trajnime për stafin menaxhuar nga Dr/.M.K në METE .
 • Në vitin e 2010 Trajnime me pjesmarrjen e UNDP per sektore te vecantë si : Uji dhe energjia.

 

Shoqata është mbështetur për vitin 2010 nga:

 1. Kuotat e antaresise së rregullt
 2. Kuotat nga antarët e rinj
 3. Nga Fotokopja dhe shërbime te tjera

 

Mbështetjet e çdo veprim tjetër është ne përputhje me Statutin e SHKSH-së (ACA) ,CI, me ligjet e OJF-ve, si dhe Ligjin e M.Konsumatorit.