kryetari_img

Pershendetja e drejtuesit!

Shoqata e mbrojtjes se konsumatorit shqiptar ka per qellim dhe si mission edukimin e qytetareve per nje marredhenie sa me te mire midis konsumatorit, tregut dhe prodhimit, natyrisht te mbeshtetura ne standartet e demokracise se tregut si dhe fuqizimin e konsumatoreve per te patur kurajo ne kerkesen e te drejtave dhe interesave te tyre pra nje vetembrojtje kur te jete e nevojshme. Problemin e zgjidhjeve te konflikteve mundohemi ta zgjidhim nepermjet komunikimit dhe ne bashkepunim me organet shteterore, kur shihet e pamundur i perfaqesojme konsumatoret ne organet gjyqesore. Ju faleminderit !

KONSUMATORI, TREGTIA DHE BIZNESI

1. Mallrat dhe shërbimet
2. Veprime mbi ankesat e konsumatorit
3. Blerja
4. Mbrojtja konsumatore, rregullat si:

 • Makinat
 • Tekstilet dhe veshjet
 • Ushqimi dhe pijet
 • Fushata anti-duhan
 • Produktet shtëpiake
 • Mallra të tjera konsumi
 • Financa dhe siguracioni
 • Shërbimet konsumatore
 • Sh/konsumatore(ndërtesat)
 • Praktika dhe ligji i kompanive
 • Lëndët djegëse,uji-kanalizimet
 • Borxhet

KOMUNIKIMIN :

1.Fjalën e shkruar(letra)
2.Radio dhe televizioni.
3.Posta dhe telekomunikacion
4.Kompjuterat dhe komunikim

Kategorite e tjera nëpërmjet të
cilave ne bashkërendojmë punën
tonë janë:

1) SHENDETESIA
2) SIGURIMET/SHOQERORE
3) PUNESIMI dhe Turizmi
4) ARSIMI
5) ADMINISTRIMI/DREJTESI
7) BANIMI,PASURIA,TOKA
8) TATIMET,DETYRIMET
9) PUSHIMET

Lajme